BonnieArbittier_where_i_live_five_points_neighborhood_home_homes_houses_abe_juarez_2-25-2019-7

Abe Juarez gives a driving tour of the Five Points neighborhood.

Abe Juarez gives a driving tour of the Five Points neighborhood. Credit: Bonnie Arbittier / San Antonio Report

Abe Juarez gives a driving tour of the Five Points neighborhood.Photos taken for Abe Juarez’s commentary “Where I Live: Five Points,” photos taken on Feb. 25, 2019.