Primo Route

VIA Primo 100 Route. Image: VIA Metropolitan Transit.