I-35 NEX_PH_Presentation_2019.08.014

Credit: Courtesy / TxDOT