Trinity Baseball Catcher

Trinity catcher Drew Butler. Photo courtesy of Trinity University.

Trinity catcher Drew Butler. Photo courtesy of Trinity University.