toyota manufacturing line truck tundra 2

Toyota Tundra manufacturing line in the Southside, San Antonio. Photo courtesy of Toyota Texas.

Toyota manufactures Tundras in South San Antonio. Credit: Courtesy / Toyota Texas

Toyota Tundra manufacturing line in the Southside, San Antonio. Photo courtesy of Toyota Texas.