The Navy Yard gates1

The Navy Yard gates. Photo courtesy of Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC).

The Navy Yard gates. Photo courtesy of Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC).

The Navy Yard gates. Photo courtesy of Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC).