(2) Bite Restaurant in Southtown, San Antonio. Photo by Iris Dimmick.

Bite Restaurant in Southtown, San Antonio. Photo by Iris Dimmick.

Bite Restaurant in Southtown, San Antonio. Photo by Iris Dimmick.