rromo3840

Dr. Ricardo Romo, UTSA President with The ITC Lifetime Achievement Award