San Antonio Botanical Garden Scarecrow

A scarecrow featured on the Scarecrow Trail at the San Antonio Botanical Garden's Bootanica! event last year. Courtesy photo

A scarecrow featured on the Scarecrow Trail at the San Antonio Botanical Garden’s Bootanica! event last year. Courtesy photo

A scarecrow featured on the Scarecrow Trail at the San Antonio Botanical Garden’s Bootanica! event last year. Courtesy photo