Terminal B Exteriors-11-18-10

Terminal B exterior. Photo courtesy of the San Antonio Internaional Airport.

Terminal B exterior. Photo courtesy of the San Antonio International Airport, by Mark Langford.

Photo by Mark Langford-210-229-9950