ScottBall_San_Antonio_Quakers_Religion_San_Antonio_Religious_Faith_7-2-2017-8

The Quaker Meetinghouse.

The Quaker Meetinghouse. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

The Quaker Meetinghouse.