ScottBall_San_Antonio_Quakers_Religion_San_Antonio_Religious_Faith_7-2-2017-2

Peggy Dial and Stephen Shearer.

Peggy Dial and Stephen Shearer. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

Peggy Dial and Stephen Shearer.