Family at Lake (640×427)

San Antonio botanical garden courtesy