ScottBall_PKSA_PechaKucha_Trinity_Lorie_Auditorium_University_12-5-2017-10

Couturier Leighton W

Couturier Leighton W. listens to his fellow presenters. Credit: Scott Ball / San Antonio Report

Couturier Leighton W