PKN 16 at Empire_credit Iris Dimmick17

Andrew Weissman takes the stage at PeckaKucha San Antonio Vol. 16. Photo by Iris Dimmick.

Andrew Weissman takes the stage at PeckaKucha San Antonio Vol. 16. Photo by Iris Dimmick.

Andrew Weissman takes the stage at PeckaKucha San Antonio Vol. 16. Photo by Iris Dimmick.