greg abbott_headshot

Gov. Greg Abbott. Courtesy photo.

Gov. Greg Abbott. Credit: Courtesy photo.

Gov. Greg Abbott. Courtesy photo.