Munoz+Company_Munoz Henry_Mestizo City

"Mestizo City" art installation by Muñoz & Company's Henry R. Muñoz III.

“Mestizo City” art installation by Muñoz & Company’s Henry R. Muñoz III.

“Mestizo City” art installation by Muñoz & Company’s Henry R. Muñoz III.