Karen

Karen, the newest elephant at the San Antonio Zoo. Photo Courtesy of the San Antonio Zoo.

Karen, the newest elephant at the San Antonio Zoo. Photo Courtesy of the San Antonio Zoo.