IMG_0784

CfA Fellow Amy Mok. Photo by Miriam Sitz.