BonnieArbittier_webtegrity_kory_ashton-1

WebTegrity Co-Founder Kori Ashton works in the conference room of WebTegrity.

WebTegrity Co-Founder Kori Ashton works in the conference room of WebTegrity. Credit: Bonnie Arbittier / San Antonio Report

WebTegrity Co-Founder Kori Ashton works in the conference room of WebTegrity.