BonnieArbittier_gorditas_dona_tota_food_bexars_eye_restaurant_12-10-2019-3

An employee of Gorditas Doña Tota shapes dough to form the shell of gorditas. Credit: Bonnie Arbittier / San Antonio Report

An employee of Gorditas Doña Tota shapes dough to form the shell of gorditas. Bexar’s Eye: feature on Gorditas Doña Tota by JJ Velasquez, photos taken on December 10, 2019.