Marco Ramirez public service representative amigo centro

Marco Ramirez, a Centro San Antonio public service representative ("PSR"), poses for a photo while working Alamo Plaza. Photo by Iris Dimmick.

Marco Ramirez, a Centro San Antonio public service representative (“PSR”), poses for a photo while working Alamo Plaza. Photo by Iris Dimmick.

Marco Ramirez, a Centro San Antonio public service representative (“PSR”), poses for a photo while working Alamo Plaza. Photo by Iris Dimmick.