felix-almaraz

Felix Almaraz, President of the San Antonio Historical Association, spoke to the group Tuesday. Photo by Don Mathis.