14_PARIS_SKYLINE_0165_credit Shane Vives Atsara Woodward

Rain falls in Paris. Photo by Shane Vives Atsara Woodward.

Rain falls in Paris. Photo by Shane Vives Atsara Woodward.

Rain falls in Paris. Photo by Shane Vives Atsara Woodward.